1. Algemeen:

In onze Algemene verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder

  • Euprint: Euprint bv, gevestigd Parkbosstraat 3, 3001 Heverlee, België – BTW: BE0436.391.716
  • Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Euprint;
  • Website: de website die door Euprint wordt beheerd: www.euprint.be

Door gebruik te maken van de Website en/of het plaatsen van een bestelling, aanvaardt de Klant al onze algemene voorwaarden, zo ook alle andere rechten en plichten zoals deze vermeld staan op de Website.

Euprint behoudt zich het recht om deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Door het feit zelf van zijn bestelling, aanvaardt de koper de onderhavige verkoopsvoorwaarden als enig geldende in al zijn transacties met onze vennootschap. Derhalve doet de koper afstand van zijn eigen aankoopvoorwaarden inclusief betalingstermijnen en aanleveringscondities.

2. Prijzen:

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW (excl. verzendingskosten en eventuele taksen). De Klant is de prijs verschuldigd die Euprint heeft meegedeeld. Duidelijke fouten zoals evidente onjuistheden kunnen door Euprint worden gecorrigeerd, ook na totstandkoming van de overeenkomst.

 Bij eventuele prijsverhogingen ingevolge wijzigende economische omstandigheden wordt de koper hiervan verwittigd.

Kortingen worden - waar voorkomend – verleend per overeenkomst en geven niet automatisch recht op dezelfde korting bij een volgende overeenkomst.

3. Bestellingen en leveringen

Euprint kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor verwikkelingen en kosten veroorzaakt door afwezigheid en/of verhuizing van de klant, of door een foutief opgegeven adres.

4. Klachten:

Eventuele klachten over leveringen worden slechts schriftelijk aanvaard binnen de 8 werkdagen na levering. Alle zichtbare gebreken moeten worden gemeld bij aangetekend schrijven binnen de 48 uur na ontvangst van de producten.

Verkochte goederen kunnen niet worden teruggenomen.

5. Betalingen:

Bestellingen via de website kunnen met PayPal worden betaald. Kosten gerelateerd aan deze vorm van betaling zijn ten laste van de Klant.

Bestellingen geplaatst per telefoon, fax of mail kunnen worden betaald via bankoverschrijving. Deze betalingen dienen te worden uitgevoerd binnen de 30 dagen na factuurdatum. De geleverde goederen blijven eigendom van Euprint zolang er geen betaling van de factuur heeft plaatsgevonden. Kosten gerelateerd aan deze vorm van betaling zijn voor de Klant.

Bij laattijdige betaling zal er intrest worden aangerekend aan 1.5 % per maand zonder voorafgaande verwittiging of ingebrekestelling. Bij niet-betaling binnen de 8 dagen na het versturen van een betalingsherinnering zal het verschuldigde bedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % met een minimum van 50 euro, dit onverminderd de gerechtskosten en de verwijlintresten. Daarenboven worden vanaf dat ogenblik alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling opeisbaar.

Bestellingen worden pas geleverd nadat alle voorgaande facturen betaald zijn.

6. Aansprakelijkheid

Indien de door Euprint geleverde goederen tekortkomingen vertonen, zullen deze door Euprint binnen de geldende garantietermijnen en –voorwaarden voorgeschreven door de Belgische Wet kosteloos worden vervangen of hersteld.

In geval van overmacht is Euprint niet gehouden aan gemaakte verplichtingen jegens de Klant. Euprint mag haar verplichtingen opschorten voor de termijn van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaand elke omstandigheid waardoor het nakomen van de verplichtingen van Euprint jegens elke andere partij geheel of gedeeltelijk wordt onmogelijk gemaakt. Hieronder valt onder meer staking, brand, bedrijfsstoring, energiestoring, storing in een telecommunicatienetwerk, een niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden.

7. Geschillen

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing.